کودکی، گمشده برنامه‌های توسعه در ایران از کانال حمید کثیری
https://www.aparat.com/hamid_kasirii