گل احساسات

دوره تخصصی ارتباط واقعا موثر

شرکت در دوره ارتباط واقعا موثر جهت خودشناسی بیشتر

شناخت خود و دیگران

شرکت در دوره ارتباط واقعا موثر جهت خودشناسی بیشتر و شناخت هر چه بهتر احساسات
شرکت در دوره